Poprowadzimy księgowość:

Spółek z o.o. i Spółek Akcyjnych
• Spółek komandytowych
• Spółek cywilnych i jawnych
• Fundacji i stowarzyszeń
• Osób fizycznych


Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia:

księgi handlowej (pełna księgowość)
• księgi przychodów i rozchodów (KPIR)
• ewidencji przychodów (ryczałt)
• karty podatkowej
• księgowości rolników
• kadr i płac

Podstawowy zakres świadczonych usług przy danym rodzaju prowadzonej księgowości:

Księgi handlowe

• Prowadzenie ksiąg handlowych
• Sporządzanie i wysyłanie plików JPK
• Rozliczanie podatku CIT
• Prowadzenie rejestrów VAT
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
• Sporządzanie sprawozdań finansowych
• Tworzenie i modyfikacja Zakładowego Planu KontKsięga przychodów i rozchodów

• Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
• Sporządzanie i wysyłanie plików JPK
• Rozliczenia podatku PIT
• Prowadzenie rejestrów VAT
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych
• Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
• Prowadzenie ewidencji wyposażenia
• Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
• Rozliczanie okresowych spisów z naturyRyczałt od przychodów ewidencjonowanych

• Prowadzenie ewidencji przychodów
• Sporządzanie deklaracji PIT-28
• Prowadzenie rejestrów VAT


Karta podatkowa

• Sporządzanie deklaracji PIT-16
• Przygotowywanie druków ZUS dla właściciela


Kadry i płace

• Prowadzenie akt osobowych
• Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń
• Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne
oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy na podatek dochodowy od osób fizycznych
• Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
• Przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych
• Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek
• Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach,
potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
• Przechowywanie dokumentacji płacowej
• Sporządzanie i dostarczanie list płac zgodnych z wymaganiami Klienta
• Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
• Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON

INVAT Sp. z o. o.
ul. Trzcińska 21/23 lok. 113,114
96-100 Skierniewice
NIP: 8361870991
Tel. 577-251-706, 577-251-709
E-mail: invat.biuro@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/invatbiurorachunkowe/
Copyright © 2017 by INVAT Sp. z o. o.